Koliko Rječnik naplaćuje svoje usluge?

Cijena prijevoda i lekture formira se prema kartici teksta – jedna kartica teksta sadrži 1500 znakova s razmacima. Najmanja obračunska jedinica je 1 kartica. 
 

Cijene su izražene bez PDV-a jer Obrt Rječnik i Kišobran nije obveznik u sustavu PDV-a.

*
Hitnim će se smatrati prijevod 6 i više autorskih kartica sa stranog na hrvatski jezik, odnosno 5 i više kartica teksta s hrvatskog na strani jezik izrađen u jednom radnom danu, pri čemu se u obzir uzimaju samo radni dani, ne računajući dan primitka teksta i dan isporuke prijevoda. Radni dan podrazumijeva svaki dan u tjednu od ponedjeljka do petka.